Tuesday, May 16, 2006

.mrxvtrc

har_encoding: UTF-8
mrxvt*mfont: AR PL New Sung
mrxvt*mfontn: AR PL New Sung
mrxvt*textShadow: black
mrxvt*opacity: 50
mrxvt*OpacityDegree: 1
mrxvt*vt0*saveLines: 10000
mrxvt*initTermNumber: 3
mrxvt*protectSecondary: true
mrxvt*loginShell: true
mrxvt*scrollBar: true
mrxvt*transparent: false
mrxvt*transparentScrollbar: false
mrxvt*transparentTabbar: false
mrxvt*transparentMenubar: false
!mrxvt*foreground: darkgray
!mrxvt*background: white
mrxvt*foreground: white
mrxvt*background: gray19
mrxvt*backgroundFade: 60
mrxvt*fading: 0
!mrxvt*tintColor: darkblue
mrxvt*textShadow: black
mrxvt*textShadowMode: botright
!mrxvt*tabForeground: black
!mrxvt*tabBackground: white
!mrxvt*itabForeground: black
!mrxvt*itabBackground: white
mrxvt*tabForeground: white
mrxvt*tabBackground: black
mrxvt*itabForeground: white
mrxvt*itabBackground: darkblue
mrxvt*tabPixmap: false
mrxvt*syncTabTitle: true
mrxvt*hideTabbar: false
mrxvt*bottomTabbar: true
mrxvt*windowsSwitch: false
mrxvt*showMenu: false
mrxvt*hideButtons: true
mrxvt*xft: true
mrxvt*xftFont: Bitstream Vera Sans Mono
mrxvt*xftmFont: Bitstream Vera Sans Mono
mrxvt*xftAntialias: true
mrxvt*xftWeight: normal
mrxvt*xftSlant: roman
mrxvt*xftHinting: true
mrxvt*xftAutoHint: true
mrxvt*xftGlobalAdvance: true
mrxvt*xftWidth: normal
mrxvt*xftRGBA: rgb
mrxvt*xftSize: 11
mrxvt*cursorBlink: false
!mrxvt*cursorBlinkInterval:500
mrxvt*geometry: 80x25
mrxvt*inputMethod: fcitx
!mrxvt*cursorColor: white
mrxvt*cursorColor: lightblue
mrxvt*color0: black
mrxvt*color1: #40e0d0
mrxvt*color2: #87cefa
mrxvt*color3: #ffff00
mrxvt*color4: #d1eeee
mrxvt*color5: #eed8ae
mrxvt*color6: #b4eeb4
mrxvt*color7: gray
mrxvt*color8: gray40
mrxvt*color9: #ee6363
mrxvt*color10: #c5f779
mrxvt*color11: #fff796
mrxvt*color12: #00b2ee
mrxvt*color13: #cf9ebe
mrxvt*color14: #71bebe
mrxvt*color15: white

No comments: