Friday, March 11, 2005

ssh remoting

[from ~/.ssh]
ssh-keygen -t rsa
mv id_rsa identity
mv id_rsa.pub identity.pub
scp identity.pub rollinsrc@10.xx.xx.xx:/home/rollinsrc/.ssh/authorized_keys
[done]

No comments: